سیستم های ارائه شده
Untitled Document
 
نرم افزار های تولید شده تحت وب عبارت اند از :
     
سیستم مالی
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سیستم فروش
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سیستم ارسال و دریافت کالا
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سیستم بودجه و اعتبارات
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سيستم اموال و دارایی
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سيستم حقوقی
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سيستم نرخ گیری
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سيستم آمارگیری
   
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
شركت پشتيباني امور دام دفتر مركزي و كليه دفاتر مراكز استانها
سازمان تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی
مشتری
1390 سال ساخت
  امکانات سیستم
 
     
سیستم های تحت وب در دست تولید :
     
     
سیستم حقوق و دستمزد
 
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
   
     
سیستم انبار
 
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی
   
     
سیستم سردخانه
 
PHP زبان برنامه نویسی
MY SQL بانک اطلاعاتی